SLORC là gì? Nghĩa của từ slorc

SLORC là gì?

SLORC“State Law and Order Restoration Council” trong tiếng Anh.

SLORC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLORC“State Law and Order Restoration Council”.

State Law and Order Restoration Council: Hội đồng khôi phục trật tự và luật của bang.

Giải thích ý nghĩa của SLORC

SLORC có nghĩa “State Law and Order Restoration Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng khôi phục trật tự và luật của bang”.