SLP là gì? Nghĩa của từ slp

SLP là gì?

SLP“Sea Level Pressure” trong tiếng Anh.

SLP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLP“Sea Level Pressure”.

Sea Level Pressure: Áp suất nước biển.

Một số kiểu SLP viết tắt khác:

Super Long Play: Chơi siêu dài.

Giải thích ý nghĩa của SLP

SLP có nghĩa “Sea Level Pressure”, dịch sang tiếng Việt là “Áp suất nước biển”.