SLPM là gì? Nghĩa của từ slpm

SLPM là gì?

SLPM“Standard litre per minute” trong tiếng Anh.

SLPM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLPM“Standard litre per minute”.

Standard litre per minute: Lít tiêu chuẩn trên phút.
slpm - lưu lượng khí.

Giải thích ý nghĩa của SLPM

SLPM có nghĩa “Standard litre per minute”, dịch sang tiếng Việt là “Lít tiêu chuẩn trên phút”.