SLPS là gì? Nghĩa của từ slps

SLPS là gì?

SLPS“Standard litre per second” trong tiếng Anh.

SLPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLPS“Standard litre per second”.

Standard litre per second: Lít tiêu chuẩn trên giây.
slps - lưu lượng khí.

Giải thích ý nghĩa của SLPS

SLPS có nghĩa “Standard litre per second”, dịch sang tiếng Việt là “Lít tiêu chuẩn trên giây”.