SLT là gì? Nghĩa của từ slt

SLT là gì?

SLT“Single Lens Translucent” trong tiếng Anh.

SLT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLT“Single Lens Translucent”.

Single Lens Translucent: Ống kính đơn trong mờ.

Một số kiểu SLT viết tắt khác:

Speech and language therapist: Nhà trị liệu ngôn ngữ và ngôn ngữ.

Solid Logic Technology: Công nghệ Logic rắn.
điện tử.

Swing Landing Trainer: Swing Landing Trainer.
lính nhảy dù.

Secondary lymphoid tissue: Mô bạch huyết thứ cấp.

Giải thích ý nghĩa của SLT

SLT có nghĩa “Single Lens Translucent”, dịch sang tiếng Việt là “Ống kính đơn trong mờ”.