SM&R là gì? Nghĩa của từ sm&r

SM&R là gì?

SM&R“Source, Maintenance, and Recoverability” trong tiếng Anh.

SM&R là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SM&R“Source, Maintenance, and Recoverability”.

Source, Maintenance, and Recoverability: Nguồn, Bảo trì và Khả năng khôi phục.

Giải thích ý nghĩa của SM&R

SM&R có nghĩa “Source, Maintenance, and Recoverability”, dịch sang tiếng Việt là “Nguồn, Bảo trì và Khả năng khôi phục”.