SMA là gì? Nghĩa của từ sma

SMA là gì?

SMA“Scan Mirror Assembly” trong tiếng Anh.

SMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMA“Scan Mirror Assembly”.

Scan Mirror Assembly: Quét lắp ráp gương.

Giải thích ý nghĩa của SMA

SMA có nghĩa “Scan Mirror Assembly”, dịch sang tiếng Việt là “Quét lắp ráp gương”.