SMART là gì? Nghĩa của từ smart

SMART là gì?

SMART“Subject Matter And Requirements Team” trong tiếng Anh.

SMART là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMART“Subject Matter And Requirements Team”.

Subject Matter And Requirements Team: Nhóm Vấn đề và Yêu cầu của Chủ đề.

Một số kiểu SMART viết tắt khác:

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology: Công nghệ phân tích và báo cáo tự giám sát.

Giải thích ý nghĩa của SMART

SMART có nghĩa “Subject Matter And Requirements Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm Vấn đề và Yêu cầu của Chủ đề”.