SMASS là gì? Nghĩa của từ smass

SMASS là gì?

SMASS“Small Main-Belt Asteroid Spectroscopic Survey” trong tiếng Anh.

SMASS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMASS“Small Main-Belt Asteroid Spectroscopic Survey”.

Small Main-Belt Asteroid Spectroscopic Survey: Khảo sát quang phổ tiểu hành tinh nhỏ ở vành đai chính.

Giải thích ý nghĩa của SMASS

SMASS có nghĩa “Small Main-Belt Asteroid Spectroscopic Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát quang phổ tiểu hành tinh nhỏ ở vành đai chính”.