SMB là gì? Nghĩa của từ smb

SMB là gì?

SMB“Server Message Block” trong tiếng Anh.

SMB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMB“Server Message Block”.

Server Message Block: Khối thông điệp máy chủ.
Dùng trong giao thức mạng máy tính.

Một số kiểu SMB viết tắt khác:

Small and Medium-sized Business: Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thuật ngữ dùng trong lĩnh vực thương mại và doanh nghiệp.

System Management Bus: Bus quản lý hệ thống.

Simulated Moving Bed: Mô phỏng giường chuyển động.
Quy trình được sử dụng trong lĩnh vực hóa học.

Society for Mathematical Biology: Hiệp hội Toán học Sinh học.

Surface Mass Balance: Cân bằng khối lượng bề mặt.

Surface Marker Buoy: Phao đánh dấu bề mặt.

Survey Motor Boat: Thuyền máy khảo sát.

Southwest Missouri Bank: Ngân hàng Tây Nam Missouri.

Giải thích ý nghĩa của SMB

SMB có nghĩa “Server Message Block”, dịch sang tiếng Việt là “Khối thông điệp máy chủ”.

Giao thức này sẽ cung cấp các quyền và tính năng về chia sẻ tệp, thư mục, in ấn, duyệt mạng và cổng nối tiếp giữa các nút trên mạng.