SMCT là gì? Nghĩa của từ smct

SMCT là gì?

SMCT“Soldier's Manual of Common Tasks” trong tiếng Anh.

SMCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMCT“Soldier's Manual of Common Tasks”.

Soldier's Manual of Common Tasks: Sách hướng dẫn về các nhiệm vụ thông thường của người lính.

Giải thích ý nghĩa của SMCT

SMCT có nghĩa “Soldier's Manual of Common Tasks”, dịch sang tiếng Việt là “Sách hướng dẫn về các nhiệm vụ thông thường của người lính”.