SMĐH là gì? Nghĩa của từ smđh

SMĐH là gì?

SMĐH“Sao Mai điểm hẹn” trong tiếng Việt.

SMĐH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMĐH“Sao Mai điểm hẹn”.

Sao Mai điểm hẹn.

Giải thích ý nghĩa của SMĐH

SMĐH có nghĩa “Sao Mai điểm hẹn” trong tiếng Việt.