SMG là gì? Nghĩa của từ smg

SMG là gì?

SMG“Sequential Motorsport Gearbox” trong tiếng Anh.

SMG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMG“Sequential Motorsport Gearbox”.

Sequential Motorsport Gearbox: Hộp số Xe thể thao tuần tự.

Một số kiểu SMG viết tắt khác:

SubMachine Gun: Súng tiểu liên.

Giải thích ý nghĩa của SMG

SMG có nghĩa “Sequential Motorsport Gearbox”, dịch sang tiếng Việt là “Hộp số Xe thể thao tuần tự”.