SMIL là gì? Nghĩa của từ smil

SMIL là gì?

SMIL“Synchronized Multimedia Integration Language” trong tiếng Anh.

SMIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMIL“Synchronized Multimedia Integration Language”.

Synchronized Multimedia Integration Language: Ngôn ngữ Tích hợp Đa phương tiện Đồng bộ hóa.

Một số kiểu SMIL viết tắt khác:

Sadomasochisterne i landet: Sadomasochisterne i landet.
SMil - tổ chức SM của Đan Mạch.

Giải thích ý nghĩa của SMIL

SMIL có nghĩa “Synchronized Multimedia Integration Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Tích hợp Đa phương tiện Đồng bộ hóa”.