SMO là gì? Nghĩa của từ smo

SMO là gì?

SMO“Samoan language” trong tiếng Anh.

SMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMO“Samoan language”.

Samoan language: Ngôn ngữ Samoan.
mã ISO 639-2: sương mù.

Giải thích ý nghĩa của SMO

SMO có nghĩa “Samoan language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Samoan”.