SMP là gì? Nghĩa của từ smp

SMP là gì?

SMP“Standard Military Pattern” trong tiếng Anh.

SMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMP“Standard Military Pattern”.

Standard Military Pattern: Mẫu quân sự tiêu chuẩn.

Giải thích ý nghĩa của SMP

SMP có nghĩa “Standard Military Pattern”, dịch sang tiếng Việt là “Mẫu quân sự tiêu chuẩn”.