SMR là gì? Nghĩa của từ smr

SMR là gì?

SMR“San Marino” trong tiếng Anh.

SMR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMR“San Marino”.

San Marino: San Marino.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của SMR

SMR có nghĩa “San Marino”, dịch sang tiếng Việt là “San Marino”.