SMS là gì? Nghĩa của từ sms

SMS là gì?

SMS“Short Message Service” trong tiếng Anh.

SMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMS“Short Message Service”.

Short Message Service: Dịch vụ tin nhắn ngắn.

Giải thích ý nghĩa của SMS

SMS có nghĩa “Short Message Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ tin nhắn ngắn”.