SMTP là gì? Nghĩa của từ smtp

SMTP là gì?

SMTP“Simple Mail Transfer Protocol” trong tiếng Anh.

SMTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMTP“Simple Mail Transfer Protocol”.

Simple Mail Transfer Protocol: Giao thức chuyển thư đơn giản.

Giải thích ý nghĩa của SMTP

SMTP có nghĩa “Simple Mail Transfer Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức chuyển thư đơn giản”.