SMU là gì? Nghĩa của từ smu

SMU là gì?

SMU“Southern Methodist University” trong tiếng Anh.

SMU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMU“Southern Methodist University”.

Southern Methodist University: Đại học Southern Methodist.

Giải thích ý nghĩa của SMU

SMU có nghĩa “Southern Methodist University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Southern Methodist”.