SMZ là gì? Nghĩa của từ smz

SMZ là gì?

SMZ“Sulfamethazine” trong tiếng Anh.

SMZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMZ“Sulfamethazine”.

Sulfamethazine: Sulfamethazine.

Một số kiểu SMZ viết tắt khác:

Sulfamethoxazole: Sulfamethoxazole.

Giải thích ý nghĩa của SMZ

SMZ có nghĩa “Sulfamethazine”, dịch sang tiếng Việt là “Sulfamethazine”.