SN là gì? Nghĩa của từ sn

SN là gì?

SN“Sinh nhật” trong tiếng Việt, “Senegal” trong tiếng Anh.

SN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SN“Sinh nhật”, “Senegal”.

Sinh nhật.

Senegal: Senegal.
mã ISO 3166.

Một số kiểu SN viết tắt khác:

Singapore: Singapore.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Snow: Snow.
Mã METAR.

SuperNova: SuperNova.

Screen Name: Tên hiển thị.

Shona language: Ngôn ngữ Shona.
mã ISO 639-1: sn.

Tin: Tin.
Sn - Stannum Latinh.

Sinh năm.

Sinh ngày.

Giải thích ý nghĩa của SN

VIỆT NGỮ.

SN có nghĩa “Sinh nhật” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

SN có nghĩa “Senegal”, dịch sang tiếng Việt là “Senegal”.