SNA là gì? Nghĩa của từ sna

SNA là gì?

SNA“Shona language” trong tiếng Anh.

SNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNA“Shona language”.

Shona language: Ngôn ngữ Shona.
mã ISO 639-2: sna.

Giải thích ý nghĩa của SNA

SNA có nghĩa “Shona language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Shona”.