SNAFU là gì? Nghĩa của từ snafu

SNAFU là gì?

SNAFU“Status Nominal: All Rucked Up” trong tiếng Anh.

SNAFU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNAFU“Status Nominal: All Rucked Up”.

Status Nominal: All Rucked Up: Trạng thái danh nghĩa: Tất cả đã lên.

Giải thích ý nghĩa của SNAFU

SNAFU có nghĩa “Status Nominal: All Rucked Up”, dịch sang tiếng Việt là “Trạng thái danh nghĩa: Tất cả đã lên”.