SNE là gì? Nghĩa của từ sne

SNE là gì?

SNE“Synthetic Natural Environment” trong tiếng Anh.

SNE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNE“Synthetic Natural Environment”.

Synthetic Natural Environment: Môi trường tự nhiên tổng hợp.

Giải thích ý nghĩa của SNE

SNE có nghĩa “Synthetic Natural Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường tự nhiên tổng hợp”.