SNES là gì? Nghĩa của từ snes

SNES là gì?

SNES“Super Nintendo Entertainment System” trong tiếng Anh.

SNES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNES“Super Nintendo Entertainment System”.

Super Nintendo Entertainment System: Hệ thống giải trí Super Nintendo.

Giải thích ý nghĩa của SNES

SNES có nghĩa “Super Nintendo Entertainment System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống giải trí Super Nintendo”.