SNM là gì? Nghĩa của từ snm

SNM là gì?

SNM“Special Nuclear Material” trong tiếng Anh.

SNM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNM“Special Nuclear Material”.

Special Nuclear Material: Vật liệu hạt nhân đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của SNM

SNM có nghĩa “Special Nuclear Material”, dịch sang tiếng Việt là “Vật liệu hạt nhân đặc biệt”.