SNN là gì? Nghĩa của từ snn

SNN là gì?

SNN“Sở Nông nghiệp” trong tiếng Việt.

SNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNN“Sở Nông nghiệp”.

Sở Nông nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của SNN

SNN có nghĩa “Sở Nông nghiệp” trong tiếng Việt.