SNOBOL là gì? Nghĩa của từ snobol

SNOBOL là gì?

SNOBOL“StriNg Oriented symBOlic Language” trong tiếng Anh.

SNOBOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNOBOL“StriNg Oriented symBOlic Language”.

StriNg Oriented symBOlic Language: Ngôn ngữ cộng hưởng hướng StriNg.

Giải thích ý nghĩa của SNOBOL

SNOBOL có nghĩa “StriNg Oriented symBOlic Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ cộng hưởng hướng StriNg”.