SNP là gì? Nghĩa của từ snp

SNP là gì?

SNP“Single-nucleotide polymorphism” trong tiếng Anh.

SNP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNP“Single-nucleotide polymorphism”.

Single-nucleotide polymorphism: Đa hình đơn nucleotide.

Giải thích ý nghĩa của SNP

SNP có nghĩa “Single-nucleotide polymorphism”, dịch sang tiếng Việt là “Đa hình đơn nucleotide”.