SNR là gì? Nghĩa của từ snr

SNR là gì?

SNR“SuperNova Remnant” trong tiếng Anh.

SNR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNR“SuperNova Remnant”.

SuperNova Remnant: Tàn dư SuperNova.

Một số kiểu SNR viết tắt khác:

Signal-to-Noise Ratio: Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn.

Giải thích ý nghĩa của SNR

SNR có nghĩa “SuperNova Remnant”, dịch sang tiếng Việt là “Tàn dư SuperNova”.