SNS là gì? Nghĩa của từ sns

SNS là gì?

SNS“Spallation Neutron Source” trong tiếng Anh.

SNS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNS“Spallation Neutron Source”.

Spallation Neutron Source: Nguồn neutron Spallation.

Giải thích ý nghĩa của SNS

SNS có nghĩa “Spallation Neutron Source”, dịch sang tiếng Việt là “Nguồn neutron Spallation”.