SNU là gì? Nghĩa của từ snu

SNU là gì?

SNU“Solar Neutrino Unit” trong tiếng Anh.

SNU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNU“Solar Neutrino Unit”.

Solar Neutrino Unit: Đơn vị Neutrino Mặt trời.

Giải thích ý nghĩa của SNU

SNU có nghĩa “Solar Neutrino Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị Neutrino Mặt trời”.