SOA là gì? Nghĩa của từ soa

SOA là gì?

SOA“Service-oriented architecture” trong tiếng Anh.

SOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOA“Service-oriented architecture”.

Service-oriented architecture: Kiến trúc hướng dịch vụ.

Một số kiểu SOA viết tắt khác:

Society of Actuaries: Hiệp hội Luật sư.

State of the art: Hiện đại nhất.

Giải thích ý nghĩa của SOA

SOA có nghĩa “Service-oriented architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc hướng dịch vụ”.