SOB là gì? Nghĩa của từ sob

SOB là gì?

SOB“Suggested Opening Bid” trong tiếng Anh.

SOB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOB“Suggested Opening Bid”.

Suggested Opening Bid: Giá thầu mở đầu được đề xuất.

Giải thích ý nghĩa của SOB

SOB có nghĩa “Suggested Opening Bid”, dịch sang tiếng Việt là “Giá thầu mở đầu được đề xuất”.