SOCON là gì? Nghĩa của từ socon

SOCON là gì?

SOCON“Southern Conference” trong tiếng Anh.

SOCON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOCON“Southern Conference”.

Southern Conference: Southern Conference.
thể thao đại học Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của SOCON

SOCON có nghĩa “Southern Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Southern Conference”.