SOD là gì? Nghĩa của từ sod

SOD là gì?

SOD“School Of Dentistry” trong tiếng Anh.

SOD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOD“School Of Dentistry”.

School Of Dentistry: Trường Nha khoa.

Một số kiểu SOD viết tắt khác:

Statement Of Difference: Tuyên bố về sự khác biệt.

Statement Of Direction: Tuyên bố về phương hướng.

Statement Of Documentation: Tuyên bố về Tài liệu.

Statement Of Duty: Tuyên bố về nghĩa vụ.

Giải thích ý nghĩa của SOD

SOD có nghĩa “School Of Dentistry”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Nha khoa”.