SOHC là gì? Nghĩa của từ sohc

SOHC là gì?

SOHC“Single-OverHead-Cam” trong tiếng Anh.

SOHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOHC“Single-OverHead-Cam”.

Single-OverHead-Cam: Single-OverHead-Cam.
động cơ.

Giải thích ý nghĩa của SOHC

SOHC có nghĩa “Single-OverHead-Cam”, dịch sang tiếng Việt là “Single-OverHead-Cam”.