SOHO là gì? Nghĩa của từ soho

SOHO là gì?

SOHO“Solar and Heliospheric Observatory” trong tiếng Anh.

SOHO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOHO“Solar and Heliospheric Observatory”.

Solar and Heliospheric Observatory: Đài quan sát Mặt trời và Heliospheric.

Giải thích ý nghĩa của SOHO

SOHO có nghĩa “Solar and Heliospheric Observatory”, dịch sang tiếng Việt là “Đài quan sát Mặt trời và Heliospheric”.