SOL là gì? Nghĩa của từ sol

SOL là gì?

SOL“Secure Operations Language” trong tiếng Anh.

SOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOL“Secure Operations Language”.

Secure Operations Language: Ngôn ngữ hoạt động an toàn.

Một số kiểu SOL viết tắt khác:

Sleep Onset Latency: Độ trễ khởi phát khi ngủ.

Giải thích ý nghĩa của SOL

SOL có nghĩa “Secure Operations Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ hoạt động an toàn”.