SOLIS là gì? Nghĩa của từ solis

SOLIS là gì?

SOLIS“Synoptic Optical Long-term Investigations of the Sun” trong tiếng Anh.

SOLIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOLIS“Synoptic Optical Long-term Investigations of the Sun”.

Synoptic Optical Long-term Investigations of the Sun: Các cuộc điều tra dài hạn về quang học khái quát về Mặt trời.

Giải thích ý nghĩa của SOLIS

SOLIS có nghĩa “Synoptic Optical Long-term Investigations of the Sun”, dịch sang tiếng Việt là “Các cuộc điều tra dài hạn về quang học khái quát về Mặt trời”.