SOM là gì? Nghĩa của từ som

SOM là gì?

SOM“Simulation Object Model” trong tiếng Anh.

SOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOM“Simulation Object Model”.

Simulation Object Model: Mô hình đối tượng mô phỏng.

Một số kiểu SOM viết tắt khác:

Somalia: Somalia.
ISO 3166 bát quái.

Somali language: Ngôn ngữ Somali.
mã ISO 639-2: som.

Giải thích ý nghĩa của SOM

SOM có nghĩa “Simulation Object Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình đối tượng mô phỏng”.