SONAR là gì? Nghĩa của từ sonar

SONAR là gì?

SONAR“SOund Navigation And Ranging” trong tiếng Anh.

SONAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SONAR“SOund Navigation And Ranging”.

SOund Navigation And Ranging: Điều hướng và đánh giá SOund.

Giải thích ý nghĩa của SONAR

SONAR có nghĩa “SOund Navigation And Ranging”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hướng và đánh giá SOund”.