SOTA là gì? Nghĩa của từ sota

SOTA là gì?

SOTA“School Of The Arts” trong tiếng Anh.

SOTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOTA“School Of The Arts”.

School Of The Arts: Trường nghệ thuật.

Một số kiểu SOTA viết tắt khác:

Southern Oceanic Transition Area: Khu vực chuyển tiếp đại dương phía nam.

Society Of Typographic Aficionados: Hội những người đam mê nghệ thuật đánh máy.

State Of The Art: Công nghệ tiên tiến.

Summits On The Air: Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến.

Student Occupational Therapy Association: Hiệp hội Trị liệu Nghề nghiệp Sinh viên.

Giải thích ý nghĩa của SOTA

SOTA có nghĩa “School Of The Arts”, dịch sang tiếng Việt là “Trường nghệ thuật”.