SPKT là gì? Nghĩa của từ spkt

SPKT là gì?

SPKT“Sư phạm kỹ thuật” trong tiếng Việt.

SPKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SPKT“Sư phạm kỹ thuật”.

Sư phạm kỹ thuật.

Giải thích ý nghĩa của SPKT

SPKT có nghĩa “Sư phạm kỹ thuật” trong tiếng Việt.