SPLAT là gì? Nghĩa của từ splat

SPLAT là gì?

SPLAT“Spatial PLankton Analysis Technique” trong tiếng Anh.

SPLAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SPLAT“Spatial PLankton Analysis Technique”.

Spatial PLankton Analysis Technique: Kỹ thuật phân tích sinh vật phù du trong không gian.

Một số kiểu SPLAT viết tắt khác:

Specialized Pheromone & Lure Application Technology: Công nghệ ứng dụng Pheromone & Lure chuyên biệt.

Giải thích ý nghĩa của SPLAT

SPLAT có nghĩa “Spatial PLankton Analysis Technique”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật phân tích sinh vật phù du trong không gian”.