SQA là gì? Nghĩa của từ sqa

SQA là gì?

SQA“Software Quality Assurance” trong tiếng Anh.

SQA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SQA“Software Quality Assurance”.

Software Quality Assurance: Đảm bảo chất lượng phần mềm.

Một số kiểu SQA viết tắt khác:

Scottish Qualifications Authority: Cơ quan cấp chứng chỉ Scotland.

Society of Quality Assurance: Hiệp hội đảm bảo chất lượng.

Giải thích ý nghĩa của SQA

SQA có nghĩa “Software Quality Assurance”, dịch sang tiếng Việt là “Đảm bảo chất lượng phần mềm”.