SRGB là gì? Nghĩa của từ srgb

SRGB là gì?

SRGB“Standard Red Green Blue” trong tiếng Anh.

SRGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SRGB“Standard Red Green Blue”.

Standard Red Green Blue: Tiêu chuẩn đỏ xanh xanh lam.
sRGB.

Giải thích ý nghĩa của SRGB

SRGB có nghĩa “Standard Red Green Blue”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn đỏ xanh xanh lam”.