SSME là gì? Nghĩa của từ ssme

SSME là gì?

SSME“Service Science, Management, and Engineering” trong tiếng Anh.

SSME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SSME“Service Science, Management, and Engineering”.

Service Science, Management, and Engineering: Khoa học Dịch vụ, Quản lý và Kỹ thuật.

Một số kiểu SSME viết tắt khác:

Space Shuttle Main Engine: Động cơ chính của tàu con thoi.

Society for the Study of Medical Ethics: Hiệp hội Nghiên cứu Đạo đức Y tế.

Sulu Sulawesi Marine Ecoregion.

Giải thích ý nghĩa của SSME

SSME có nghĩa “Service Science, Management, and Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa học Dịch vụ, Quản lý và Kỹ thuật”.