START là gì? Nghĩa của từ start

START là gì?

START“Simple Triage And Rapid Treatment” trong tiếng Anh.

START là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng START“Simple Triage And Rapid Treatment”.

Simple Triage And Rapid Treatment: Phương pháp điều trị đơn giản và điều trị nhanh chóng.

Một số kiểu START viết tắt khác:

Study of Terrorism And Responses to Terrorism: Nghiên cứu về chủ nghĩa khủng bố và ứng phó với khủng bố.

Strategic Arms Reduction Treaty: Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược.

StAR-related transfer: Chuyển giao liên quan đến StAR.

Giải thích ý nghĩa của START

START có nghĩa “Simple Triage And Rapid Treatment”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp điều trị đơn giản và điều trị nhanh chóng”.